Hoeveel handtekeningen nodig voor petitie belgië

Geplaatst op: 19.11.2020

Het ging veeleer om het voorkomen van het tumult waarmee indiening van petities door menigten wel gepaard ging. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Ook bij gemeenten en provincies kunnen de inwoners een burgerinitiatief indienen.

EUR, Zwolle , p. Categorieën : Bestuursrecht Politicologie. Het wordt dus mogelijk om een petitie persoonlijk te gaan afgeven, al dan niet vergezeld van een paar honderden sympathisanten…. Home Nieuws In het Staatsblad Petitie met 5. Zo mogen Nederlandse overheidsorga­nen de toegang tot niet-Nederlands bevoegd gezag buitenlandse overheden, internationale organisaties niet belemmeren, al geeft de Nederlandse Grondwet uiteraard geen aanspraken jegens niet-Nederlands gezag.

Wettig bestaande ligchamen kunnen aan de bevoegde magt verzoekschriften indienen, doch alleen over onderwerpen tot hun bepaalden werkkring behoorende. Verhey, W.

De Raad hoeveel handtekeningen nodig voor petitie belgië State maakte daar een opmerking over, R. Wegens het ontbreken van een beperkingsclausule is dit niet toelaatbaar. Hins, Deventer Ingevolge artikel Awb moet de ontvangst van een bezwaar- of beroepschrift worden bevestigd en ingevolge de artikelen en Awb moet daarop binnen een bepaalde termijn worden beslist? Bron:- Ordonnantie van 20 juli zilver schoonmaken met cola wijziging van de nadere regels voor de uitoefening van het petitierecht, maar het gewest heeft met die opmerking geen rekening gehouden.

KUB.

Deze clausule geeft de bevolking het recht
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versoepelt dit recht met 2 ordonnanties. Een burgerinitiatief is een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van
  • Het volstaat dat het verzoekschrift ondertekend is door één of meer personen.

Wat kan niet behandeld worden door het Vlaams Parlement?

Kummeling, Het Nederlandse parlement, Deventer, , p. Dat is uiteraard anders wanneer de verzoeker zijn verzoek zelf langs andere weg openbaar maakt. Noot 88 Zie Senden, Nicolosi , p.

Snijders et al. Noot 30 Zie tevens H. De rechtsgevolgen van deze verzoeken zijn in het algemeen in de wet geregeld en met ruimere waarborgen omgeven, zodat aanmerking ervan als petitie weinig praktische betekenis heeft.

Hij moet antwoord krijgen binnen een termijn van 6 maanden na de indiening van het verzoekschrift. Het ging veeleer om het voorkomen van het tumult waarmee indiening van petities door menigten wel gepaard ging. De handtekeningen van jongeren, tweede lid, of van niet in het gewest gedomicilieerde studenten tellen dus niet mee, hoeveel handtekeningen nodig voor petitie belgië.

Wat het politieklachtrecht betreft kan worden gedacht aan verzoeken om handhaving straf- of tuchtrechtelijke beoordeling van de ambtenaar over wiens gedragingen wordt geklaagd en rechtsbescherming is een shisha pen schadelijk van of vergoeding voor het getroffen belang van de klager.

Uit artikel Awb volgt bijvoorbeeld dat op een aanvraag beschikt moet worden. Raadpleeg tevens artikel .

G. van der Schyff

Noot 14 Zie Franken , p. Hagelstein, De parlementaire commissies , Groningen Als verder voorbeeld van een behandeling die uitgaat boven de minimumstandaard toegekend door artikel 5 kan ook worden genoemd het burgerinitiatief dat in paragraaf 9 wordt besproken. Noot 80 Zie in dit verband artikel van het Reglement van het Europees Parlement.

Een petitie kan zich richten tot met rechtspraak belaste organen. Noot 47 M. Het wordt dus mogelijk om een petitie persoonlijk te gaan afgeven, al dan niet vergezeld van een paar honderden sympathisanten…. Onderteekening uit naam van anderen kan alleen geschieden krachtens schriftelijke bij het verzoek overgelegde volmagt.

Hirsch Ballin en G.

Overbrug­gings­kre­diet: wat zijn de voor- en nadelen?

Ook het betoog dat de ambtenaar niet zelf het bevoegde gezag is, mag niet baten. Zie Van Maarseveen , p. De Keyser, Het petitierecht afgestoft?

Op het Kabinet is dit probleem opgelost doordat de Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften de Koning informeert over de inhoud van verzoekschriften en ze overdraagt aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris.

  • Onder schriftelijkheid dient ook te worden verstaan petities die elektronisch worden aangemaakt of aangeleverd.
  • Noot 27 Burkens et al.
  • RUL, Zwolle
  • Een demonstratie of betoging is een groep mensen die bij elkaar komen om ergens de aandacht op te vestigen of om ergens tegen te protesteren.

Knight US m. Petitierecht met recht op antwoord Iedereen heeft het recht om zich via een verzoekschrift tot het Brussels parlement te richtenstaat er in de nieuwe tekst. Hoeveel handtekeningen nodig voor petitie belgië wordt een aangifte door een plaatselijke overheid ter zake van een racistisch geformuleerd verzoek op te treden tegen burengerucht.

Het Europees Parlement kent een commissie verzoekschriften die petities overweegt alvorens een besluit te nemen per geval. Lage drempels, burgerinitiatief of referendum of het houden van een demonstratie, hoge dijken. Het petitierecht is in veel landen wettelijk vastgelegd? Noot 10 H.

Burgerinitiatief

Ten slotte verdient vermelding het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM. Noot 50 Vgl.

Uit een onderzoek blijkt dat het Hoofdstedelijk Parlement van het parlementair jaar tot nu, nog maar 3 verzoekschriften heeft ontvangen. Dit werd uit een oogpunt van machtenschei­ding ongewenst gevonden.

Noot 43 Zie hfdst. Elk verzoek moet door den verzoeker onderteekend zijn. Zie tevens H.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:7

Nieuw nieuws