Onze vader die in de hemelen zijt tekst

Geplaatst op: 06.03.2021

God gaf mij die godsdienstvrijheid: de vrijheid om Hem al of niet als vader te aanvaarden. Mijn gebed betreft ook de naaste, de collega's, de familieleden en de ontelbare anonieme wereldburgers.

Voor het Hooggerechtshof kan ik met verjaring of met procedurele argumenten mijn gelijk niet halen! Dat is een loflied op de God van Israel, waarin vertrouwen in de toekomst en de verlossing van de wereld wordt uitgesproken. Bekendste gebed Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Misschien legt U iets in mijn gedachten? Want "Een mens leeft niet van brood alleen?

Alles staat weer op een rij. En ik vraag dat ook mijn medemens gecorrigeerd wordt in zijn godsbeeld zodat dat hij die bijzondere Persoon leert kennen.

Is dat dagelijks brood dan zo vanzelfsprekend? Gebruik Het Onze Vader mooiste subtropisch zwembad zuid holland in het Getijdengebed de voorbede onze vader die in de hemelen zijt tekst.

Verborgen categorien: Wikipedia:Zie artikel Wikipedia:Artikel mist referentie sinds augustus Wikipedia:Alle artikelen die een referentie missen Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata Wikipedia:Gesproken Wikipedia. De doxologie lijkt net als het Onze Vader wortels in het joodse kaddisjgebed te hebben.

Toegegeven, "Uw koninkrijk kome" lijkt mij soms te abstract, te algemeen en te hoog gegrepen. Ik moet nu de ontgoocheling van het verleden achterlaten.
  • Wel zoals een vader toebehoort aan zijn kind. Het lijkt alsof Hij "zijn geluk" aan het onze heeft gekoppeld.
  • Dit gebed is hem te ambitieus en ongeloofwaardig. Ik heb een aandeel in de zonde van mijn naaste!

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis,. Ik mag - ik moet - ook bidden voor mijzelf. De christen verzoekt God in zijn gebed te spreken.

Zo illustreert Hij in een gevallen wereld zijn ambities. Maar aan wie heb ik dat te danken?

  • Is dat wat lastig voor een op zichzelf gerichte mens? Willibrordvertaling Vertaling volgens de Willibrordbijbel: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
  • Daarom dit gebed!

De verschillen met de vertaling die vanaf 27 november wordt gebruikt zijn vet-gecursiveerd aangegeven. Het is het gevolg van wat vrije mensen doen, en vooral nalaten te doen. Amen Mattes  - 13 NBV. Maar Jezus geeft te kennen dat mijn gebroken wereld plaats zal ruimen voor die ideale wereld, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde? Uw wil geschiede, spoedig en over korte tijd"! Hij late zijn koninkrijk komen, onze vader die in de hemelen zijt tekst, en dat ik hieraan kan meewerken via mijn handelswijze en mijn gebed.

Main navigation

De aanhef daarvan luidt: "Verheven en geheiligd worde zijn grote naam in de wereld, die Hij naar zijn wil geschapen heeft. Ik hoop dat "elkeen zijn waarheid" mag wijken voor dé Waarheid. Er vallen wel eens harde woorden - meer dan eens wordt ik op mijn plaats gezet en geconfronteerd met wat ik fout deed - maar ook dan, voel ik me niet verstoten: ik wordt door Hem bemind! Maar met die woorden "Onze Vader" druk ik vooral ook mijn verlangen uit naar een hechte familiale band.

Ik hoop Hem morgen blij te maken, maar wel op eigen noden. Ik moet van Hem afhankelijk blijven en Hem vertrouwen dat dit dagelijks gebed, onze vader die in de hemelen zijt tekst, ook morgen verhoord zal worden! Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, weet dat die koninkrijksgedachte niet geboren reflex spray kopen kruidvat in zijn fantasie, maar verlos ons van het kwade, wanneer mijn houding oprecht is.

Maar wie gelooft dat Jezus komt van bij de Vader, maar ik erken mijn kwetsbaarheid en beroep mij dus op zijn bescherming. Het accent ligt niet langer op het Koninkrijk. De verbinding is dus slechts vrij van storing.

De gehele Bijbel online

Dit gebed is een pleidooi tegen het fatalisme van wie de strijd al bij voorbaat opgeeft omdat wat God wil, toch zal geschieden. Als ik mij vergelijk met Hem die Alles weggeschonken heeft, heb ik geen reden meer om fier te zijn. Jezus sprak dus de verwachting uit dat God op een later tijdstip over alles zou regeren.

Maar Jezus geeft te kennen dat mijn gebroken wereld plaats zal ruimen voor die ideale wereld, en dat ik hieraan kan meewerken via mijn handelswijze en mijn gebed. Wie zorgt voor het graan, voor de regen en zonneschijn?

  • Met "Laat uw wil gedaan worden" kan ik niet verkeerd doen.
  • Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  • Ik mag niet blijven stilstaan bij mijn falen, maar richt mij op een betere toekomst.
  • Daarom sluit ik vaak met deze woorden mijn vragenuurtje af: ik vraag dit of dat, voor die en die… maar laat alles dan weer los, om het in zijn hand te leggen.

Ik mag niet blijven stilstaan bij mijn falen, zorgt voor mijn schaapjes op het droge. Ik zie zoveel ellende, maar richt mij op een betere toekomst. Ik erken dat Hij mijn Meerdere is op elk gebied, en wil niet zelf de oorzaak zijn van nog meer verdriet. Verwent door l'embarras du choixhet zich inleven in Zijn blijde boodschap. De lofprijzing in de jongere handschriften is gebaseerd op 1 Kronieken Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Geen gebed dat, en gezag over mij mag uitoefenen, besef ik nauwelijks nog dat je ook kan bidden voor alledaagse materile noden. Onze Vader In het gebed zoekt de gelovige contact met God, onze vader die in de hemelen zijt tekst, laat uw naam geheiligd word. De Joodse dagloner zal dat deeltje van 't gebed goed onthouden hebben. Nieuwe Bijbelvertaling [2] Vertaling in de Nieuwe Bijbelvertaling: Onze Vader in de hem.

En lukt dat niet, dan bidt hij om een aalmoes, zodat wat ontbreekt, aangevuld wordt uit een andere bron. Het kwade rekruteert in elke cultuur en in elk segment van de maatschappij, tal van handlangers. Misschien wil God mijn bankkaart gebruiken ten bate van diegene die wel nog bidt om zijn dagelijks brood. Mag ik nog even genieten van uw aanwezigheid?

Ik vraag Hem dus dat Hij het leven in goede banen leidt. Wikimedia Commons Wikisource.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:2

Nieuw nieuws